Hỗ trợ Microsoft Lumia 435

background image

Hướng dẫn Sử dụng

Lumia với Bản cập nhật Windows

Phone 8.1

Số phát hành 1.0 VI

background image

Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này là hướng dẫn sử dụng cho phiên bản phần mềm của bạn.

Chú ý: Để xem thông tin quan trọng về cách sử dụng điện thoại an toàn, hãy đọc phần

Thông tin về sản phẩm và an toàn trong hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp sản phẩm

hoặc trực tuyến. Để tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng điện thoại mới của bạn, hãy đọc

hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp sản phẩm.

Để xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến và video, thậm chí còn nhiều thông tin hơn, hướng

dẫn sử dụng bằng một ngôn ngữ khác và trợ giúp xử lý sự cố trợ giúp, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/.
Bạn cũng có thể xem thử các video hỗ trợ tại www.youtube.com/lumiasupport.
Ngoài ra, còn có một hướng dẫn sử dụng trong điện thoại – hướng dẫn sử dụng này luôn

đồng hành cùng bạn, có sẵn khi cần. Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và để có được

các mẹo hữu ích, hãy nhấn Lumia Trợ giúp+Mẹo. Nếu bạn mới sử dụng Lumia, hãy kiểm

tra phần dành cho người dùng mới.
Để biết thông tin về các Điều khoản dịch vụ và Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile, hãy

truy cập vào www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2