Microsoft Lumia 435 - การเพิ่ม​เว็บไซต์​ลงในรายการ​โปรด

background image

การเพิ่มเว็บไซต ์ลงในรายการโปรด
หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต ์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต ์เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถ

เข้าใช ้ได้รวดเร็ว
แตะ Internet Explorer
1.
ไปที่เว็บไซต ์

2. แตะ

> เพิ่มในรายการโปรด

3. แก ้ไขชื่อ หากคุณต้องการ แล้วแตะ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตรึงเว็บไซต ์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ขณะเรียกดูเว็บไซต ์ ให้แตะ

> ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

ไปที่เว็บไซต ์โปรด

แตะ

> รายการโปรด และเว็บไซต ์

เคล็ดลับ: ในการเข้าสู่รายการโปรดได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มไอคอนรายการโปรดลงในแถบที่อยู่ แตะ

> การตั้งค่า และสลับ ใช้ปุ่มแถบที่อยู่สําหร ับ ไปที่ เว็บไซต ์ที่ชอบ