Microsoft Lumia 435 - การใช้​เสียง​เพื่อ​เขียน​อีเมล

background image

การใช้เสียงเพื่อเขียนอีเมล
คุณสามารถใช ้คําสั่งเสียงเพื่อบอกให้เครื่องเขียนอีเมลให้กับคุณแทนการใช ้แป้นพิมพ ์
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช ้ได้กับทุกภาษา สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่

www.windowsphone.com
1. แตะ

2. แตะ และบัญชี หากคุณเชื่อมโยงอีเมลเข้าแล้ว

3. ในการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้แตะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนที่อยู่

4. แตะ เรื่อง: >

และบอกชื่อเรื่องของคุณ

5. แตะกล่องข้อความ และ

แล้วบอกข้อความของคุณ

6. แตะ เพื่อส่งอีเมล