วิธีใช้ Microsoft Lumia 435

background image

คู่มือผู้ใช้
Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8.1

Update

ฉบับที่ 1.0 TH

background image

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้

คู่มือนี้เป็นคู่มือผู้ใช ้สําหรับซอฟต ์แวร ์ใหม่ของคุณ

ข้อสําคัญ: สําหรับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการใช ้โทรศัพท ์อย่างปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยว

กับผลิตภัณฑ ์และความปลอดภัยในกล่องขาเข้าหรือคู่มือผู้ใช ้ออนไลน์ หากต้องการดูวิธีเริ่มต้นใช ้

งานโทรศัพท ์เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช ้ในกล่องขาเข้า

หากต้องการดูคู่มือผู้ใช ้ออนไลน์ วิดีโอ ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือผู้ใช ้ในภาษาอื่น และความช่วยเหลือในการแก้ไข

ปัญหา โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/
คุณสามารถดูวิดีโอสนับสนุนได้ที่ www.youtube.com/lumiasupport
นอกจากนี้ คู่มือผู้ใช ้นี้ยังมีอยู่ในโทรศัพท ์ของคุณด้วย ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา และคุณสามารถเปิดดูเมื่อ

ต้องการได้ทันที ในการค้นหาคําตอบที่ตรงกับคําถามของคุณ และขอรับเคล็ดลับที่มีประโยชน์ ให้แตะ Lumia

วิธีใช้+เคล็ดลับ หากคุณยังไม่เคยใช ้ Lumia โปรดดูส่วนสําหรับผู้ใช ้ใหม่
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile ไปที่

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

2